Епархием и лIыкIуэр хэтащ махуэшхуэ тхьэлъэIухэр шынагъуэншагъэу къызэгъэпэщыным теухуа зэхуэсым

2019 гъэм дыгъэгъазэм и 5-м, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ, Псыхуабэ епархием и административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия хэтащ Урысей МВД-м Псыхуабэ щиIэ къудамэм и зэIущIэ Христос и Хъуромэ махуэшхуэр шынагъуэншагъэу къызэрагъэпэщыным теухуам. Епархием и лIыкIуэм полицэм и лэжьакIуэхэр хигъэгъуэзащ члисэхэм щекIуэкIыну жэщ тхьэлъэIухэм я графикым, зэхыхьэми хэтащ.

Просмотров: 1032

Поделиться

VK:39834