Члисэ зэхуэхьэсам екIуалIэхэр Московскэ хьэблэм и сабий унэхэм щыIащ

2018 гъэм щIышылэм и 4-м Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и щоджэн Гурин Александр екIуэлIапIэм кIуэхэм я гъусэу Республикэ сабий унэм щыIащ, Усть-Джегуты и Московскэ хьэблэм щыIэм.

ЗэIущIэм щоджэныр щытепсэлъыхьащ Христос и Хъуромэ махуэшхуэм, абы и хабзэхэм, сабийхэм ехъуэхъуащ ИлъэсыщIэмкIэ. Члисэ зэхуэхьэсам и волонтёрхэм гъэсэн 94-м IэфIыкIэхэр хуагуэшащ.

ХьэщIэхэм папщIэ экскурсиехэр къызэрагъэпэщащ. ГъэсакIуэхэм щепсалъэм къащIащ сабийхэм я зэфIэкIхэр, абы къыщIэкIахэм я ехъулIэныгъэхэр зыхуэдэр. Гъэсэнхэм ящыщ зым волонтёрхэм яритащ и сурэтхэм ящыщ зы.

Сабийхэм Черкесск къикIа хьэщIэхэр ирагъэблэгъащ иджыри я деж.

Просмотров: 1205

Поделиться

VK:39834