Чристэн цIыхубэ библиотекэм махуэшхуэм ирихьэлIэу тхылъхэр яшащ

Хъуромэ нэщIым ирихьэлIэу Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Тирон Феодор и цIэр зезыхьэ члисэм и унафэщI щоджэн Касмицкий Алексей Зеленчукскэ библиотекэ нэхъыщхьэм чристэн цIыхубэ библиотекэм тхылъхэр иригъэшащ. Ар къызэрагъэпэщащ тхылъ зэхъуажэм тету икIи члисэм и литературэхэм хагъахъуэ. Библиотекэмрэ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округымрэ я зэгурыIуэныгъэ нэгъабэ мэкъуауэгъуэм и 15-м зэращIылIам тету ар къызэрагъэпэщащ.

Просмотров: 782

Поделиться

VK:39834