Псыхуабэ Хъуромэ махуэшхуэр

Ныбжьэгъухэ! Псыхуабэ Хъуромэм фыдогъэблагъэ! Фи ныбжьэгъухэм, Iыхьлыхэм, благъэхэм я гъусэу Христос и Хъуромэр вдэдгуэшыну ди гуапэщ!

ЩIышылэм и 7-м, сыхьэт 17-рэ дакъикъэ 30-м, Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам махуэшхуэ пщыхьэщхьэ тхьэлъэIу нэужьым, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт КИФЩI-м и къалащхьэм и администрацэм и утым деж щызэхуэсахэм захуигъэзэнущ.

ИужькIэ ИлъэсыщIэ парк комплексым деж я нэгу зыщрагъэужьынущ. Махуэшхуэм и программэм колядкэхэр, къалэм дэс гупхэмрэ хьэщIэхэмрэ я уэрэд нэхъыфIхэр щыжаIэнущ. Сабийхэм саугъэт куэд къапоплъэ! Кавказ шхыныгъуэхэм я IэфIагъыр зыхуэдэм еплъыну Iэмал яIэщ зэхыхьэм хыхьэу. Махуэшхуэм телъыджэ куэд къащыпоплъэ!

Сыхьэт 19-м махуэшхуэр щиухкIэ хьэрэкIытIэхэр драгъэлъэтеинущ. Фыкъеблагъэ!

Просмотров: 971

Поделиться

VK:39834