Черкесск ягу къыщагъэкIыжащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 31-м, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей (Успенский) и фэеплъ махуэм, Тверскрэ Кашинскрэ я архиепископым, тхьэлъэIу литургие нэужьым Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и тхьэлъэIу литургие нэужьым щоджэн Гурин Александр екIуэлIапIэм кIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей и гъащIэм икIи чристэн псори къыхуриджащ Урыс Чристэн Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэр Тхьэм, КъегъэлакIуэ Христосрэ зэрахуэпэжамкIэ щапхъэ трахыну.

Просмотров: 1014

Поделиться

VK:39834