Кисловодск округым и щоджэнхэр тепсэлъыхьащ Хъуромэм зэрызыхуагъэхьэзырынум

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 26-м Кисловодск къалэм и Никольскэ члисэм Урыс Члисэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, гуэныхьхэр зрагъэIуэтэжа и щихъхэм я хэщIапIэм Кисловодскэ благочинием и щоджэнхэм гуэныхьхэр щаIуэтэжащ. Гуэныхьхэр яIуэтэжыным и пэ къихуэу щоджэнхэм захуигъэзащ благочинием и щоджэн нэхъыжь Лиманов Гермоген. Абы пастырхэм гу лъаригъэтащ апостол Павел и псалъэхэм. Апхуэдэу щоджэным ахэр къыхуриджащ я псэр Тхьэм и псалъэхэмкIэ ягъэнщIыну.

Гуэныхьхэр Iуэтэжыным и щэхухэм иужькIэ щоджэнхэм члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу литургие щрагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу нэужьым Кисловодск округым и благочиннэ щоджэн нэхъыжь Знаменский Иоанн я пашэу псори зэхуэсащ.

ЗэIущIэм щытепсэлъыхьащ Епархием и Советым къыщащта унафэхэр зэрагъэзэщIэнум, екIуэлIапIэм и гъащIэм и нэгъуэщI Iуэхугъуэхэм. Христос и Хъуромэр зэрагъэлъэпIэнум зэрызыхуагъэхьэзырынум тепсэлъыхьахэщ, благочиниер «Хъуромэ хуабэ» псапащIэ Iуэхум зэрыхэтынум, псапэ бэзэр къызэрызэрагъэпэщынум, епархием и Хъуромэ щIалэгъуалэ балым зэрызыхуагъэхьэзырынум.

Просмотров: 678

Поделиться

VK:39834