Зеленчукскэ районым и егъэджакIуэхэмрэ библиотекэхэм я лэжьакIуэхэмрэ къыдэкIыгъуэр ягъэлъэгъуащ

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 25-м Зеленчукскэ станицэм къыщыдэкIа «Къэрэшей-Шэрджэсым и чристэн лъапIэныгъэхэр» тхылъым и автор, Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр, КъШР-м и Зеленчукскэ районым и егъэджакIуэхэмрэ библиотекэм и лэжьакIуэхэмрэ утыку кърахьащ.

Гъэлъэгъуэныгъэм авторыр щытепсэлъыхьащ тхылъым итхэм, ар зытеухуам.

Просмотров: 2429

Поделиться

VK:39834