ЕссэнтIыгу и щIалэгъуалэр ветеранхэм хуэзащ

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 23-м ЕссэнтIыгу къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм щIалэгъуалэр щыIащ ракето-космическэ унэтIыныгъэм и ветеран Боярский Ярославрэ илъэс 81-рэ хъу, екIуэлIапIэм кIуэ Петровэ Таисиерэ, илъэс зыбжанэкIэ члисэм регенту щылэжьар, ауэ и илъэс бжыгъэми емылъытауэ тхьэлъэIухэм мыкIуэжыфхэр.

ЩIалэгъуалэм зауэ нэужь зэманым и гугъуехьхэм теухуауэ щIэ куэд къащIащ, космическэ ракетэ япэу зэраутIыпщам теухуауэ. Таисие и лъэIукIэ ныбжьыщIэхэм телевизионнэ антеннэ къаIэтащ, жьым и зэранкIэ къэуар.

«Хъуромэ хуабэ» Iуэхум хыхьэу ныбжьыщIэхэр щыIащ бынунагъуэшхуэм я деж, къэблагъэ махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ икIи тыгъэхэр хуахьащ. НыбжьыщIэхэр унагъуэшхуэхэм я деж иджыри кIуэнущ, щытыкIэ гугъу ихуахэри хэту, нэхъыжьхэм шхыныгъуэхэмкIэ, фэилъхьэгъуэхэмкIэ ядэIэпыкъунущ, гулъытэ хуащIэнущ.

Просмотров: 899

Поделиться

VK:39834