УнафэщIыр полицэм и лэжьакIуэхэм лэжьыгъэ IуэхукIэ яIущIащ

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 22-м Эркен-Шахар къуажэм Саровский Серафим и цIэр зезыхьэ и члисэмрэ КъШР-м и Адыгэ-Хьэблэ районым и Спартэ къуажэм и Троицэ лъапIэ члисэмрэ, Хъуромэ махуэшхуэм и пэ къихуэу щыIащ Урысей МВД-м жылагъуэ шынагъуэншагъэр хъумэнымкIэ полицэм и къудамэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и подполковник Уракчиев Солтан, полицэм и унафэщIым и къуэдзэ, полицэм и подполковник Камбаров Рустам. Ахэр IущIащ члисэм и унафэщI щоджэн Иманов Алексей икIи жылагъуэ шынагъуэншагъэр хъумэным тепсэлъыхьащ къэблагъэ махуэшхуэхэм.

Просмотров: 1528

Поделиться

VK:39834