Архиепископ Феофилакт Кисловодск и Пантелеимоновскэ члисэм япэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 19-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт япэ тхьэлъэIур щригъэкIуэкIащ Кисловодск къыщагъэщIэрэщIэжа Пантелеимоновскэ члисэм. Щоджэн нэхъыщхьэм и гъусэу тхьэлъэIум хэтащ Урысей Федерацэм ФедерацэмкIэ и Советым и Федеральнэ Зэхуэсым и УнафэщI Матвиенкэ Валентинэ, Кисловодск лэжьыгъэ IуэхукIэ кIуам, Кавказ Ищхъэрэм и IуэхухэмкIэ министр Чеботарёв Сергей, ФедерацэмкIэ Советым Ставрополь крайм и лIыкIуэу хэт Афанасов Михаил, Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир, Кисловодск и Iэтащхьэ Курбатов Александр.

Матвиенкэ Валентинэ Кисловодск къэкIуащ тхакIуэ Солженицын А.И. и фэеплъыр къыщызэIуахым ирихьэлIэу. ТхакIуэр къызэралъхурэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу Церетели Зураб и фэеплъ лэжьыгъэр Александр къыщалъхуа щIыналъэм щагъэуващ.

ПэкIу нэужьым Матвиенкэ Валентинэ зи пашэ гупым яунэтIащ къагъэщIэрэщIэжа Пантелеимоновскэ члисэм. ТхьэлъэIу нэужьым Валентинэ псоми фIыщIэ яхуищIащ, члисэр къэгъэщIэрэщIэжыным зи къару езыхьэлIахэм, икIи тыгъэ яхуищIащ щихъ Петербургская Ксение и тхьэнапэр. Архиерейм

мыхьэнэ зиIэ къэхъугъэм и фэеплъу Матвиенкэ Валентинэ иритащ Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон и теплъэр.

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Пантелеимон и япэ члисэм умэхъын щащIащ Солженицын Александр. Ауэ члисэр Iумпэм щащI лъэхъэнэм ар зэхакъутащ. 2003 гъэм бадзэуэгъуэм унафэ ящIащ члисэр зэрагъэпэщыжыну. 2016 гъэ пщIондэ лэжьыгъэхэр хуэму зэфIагъэкIащ. Члисэ ухуэныгъэм нэхъ зиужьащ попечительскэ советым ФедерацэмикIэ Советым Ставрополь крайм къыбгъэдэкIыу Афанасов Михаил хагъэхьа нэужь. Абы иужькIэщ проектыр щаухар. Сенатор Афанасов Михаил члисэр къэгъэщIэрэщIэжыным зэрыхилъхьар къыхигъэщащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт.

«Дэтхэнэ зы члисэ ухуэныгъэри – Iуэху зэхуэдэщ, зэфIэкI зэхуэмыдэхэр зиIэхэр а Iуэхум зэкъуегъэувэ, зи къалэмрэ тхыдэмрэ фIыуэ зылъагъухэр. Дэтхэнэ зы цIыхуми и хэлъхьэныгъэр дэркIэ лъапIэщ, Михаил ейри щIыгъуу, и унагъуэм, ныбжьэгъухэм я гъусэу члисэ зэхуэхьэсар зэгъэпэщыжын Iуэхум къыпэджэжар, иджыблагъэ зэфIаха Iуэхур», - жиIащ щихънагъым.

ТхьэлъIэу нэужьым, архиепископ Феофилакт Афанасов Михаил тыгъэ хуищIащ фIэщхъуныгъэ зиIэ князь Даниил и орденыр, Урыс Чристэн Члисэм и дамыгъэ нэхъ лъапIэхэм ящыщыр. Абы Iэ щIидзащ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл.

Сенаторым фIыщIэ ищIу дамыгъэр Щихънагъ Феофилакт къыIихащ, зэрагъэпэщыжа члисэр архитекторхэм, реставраторхэм, ухуакIуэхэм, екIуэлIапIэм кIуэхэм зэрафIыгъэр.

Апхуэдэу Афанасовым къыхигъэщащ псапащIэхэм Iуэхум хуащIа хэлъхьэныгъэхэр. ФедерацэмкIэ Советым и УнафэщI, къалэ-зыгъэпсэхупIэм зегъэужьыным зи нэIэ тет Матвиенкэ Валентинэ, Ставрополь крайм и губернатор Владимиров Владимир, Кисловодск и мэр Курбатов Александр сымэ фIыщIэ хуащIащ къыхуащIа дэIэпыкъуныгъэм папщIэ.

Просмотров: 1704

Поделиться

VK:39834