Щоджэныр нэфхэм я зэгухьэныгъэм хэтхэм яхутепсэлъыхьащ къапэщылъ пащтыхь шэнтиуэ зэхыхьэхэм

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 17-м Урысейпсо зэгухьэныгъэм къалэм щиIэ къудамэм щыIэхэр Черкесск къалэм и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и клирик щоджэн Гурин Александр IущIащ. Ар теухуауэ щытащ члисэ зэхуэхьэсам и махуэшхуэ къэблагъэм. Щоджэныр фIэщхъуныгъэ зиIэхэм яхутепсэлъыхьащ щихъ Николай, абы и гъащIэмрэ телъыджэхэмрэ. Гупыж зиIэ псоми Христос и Щэхухэм зыхагъэгъуэзащ.

Просмотров: 1148

Поделиться

VK:39834