Школ, библиотекэ бгъущIым ялъысащ Къэрэшей-Шэрджэсым и лъапIэныгъэхэм ятеухуа тхылъхэр

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 13-м Черкесск къалэм и Усть-Джегуты щекIуэкIащ «Православные святыни Карачаево-Черкесии» тхылъым и лъэтеувэр. Тхылъыр утыку кърихьащ Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр. Черкесск къалэмрэ Усть-Джегуты районымрэ я курыт еджапIэ, библиотекэ 90-м я унафэщIхэр хэтащ гъэлъэгъуэныгъэм. ИужькIэ дэтхэнэ зы школми библиотекэми а тхылъыр пщIэншэу тыгъэ яхуищIащ.

Зэхыхьэм хэтахэм къыхагъэщащ тхылъыр егъэджакIуэхэм зэращхьэпэнур ОРКСЭ дерсыр щрагъэджкIэ, «Мировая художественная культура» дерсым хыхьэу.

«Православные святыни Карачаево-Черкесии» тхылъыр къыдагъэкIащ «Чристэн жэрдэм» зэпеуэм хыхьэу. 2018 гъэм и кIэуххэм ар республикэм и школ, библиотекэ псоми тыгъэ хуащIынущ.

Просмотров: 1017

Поделиться

VK:39834