УнафэщIым етхуанэ классым щIэсхэм дерс ядригъэкIуэкIащ

Иноземцевэ къуажэм и Иоанно-Предтечи члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Великородный Павел курыт еджапIэ №4-м и етхуанэ классым щIэсхэм дерс ядригъэкIуэкIащ. УнафэщIыр ныбжьыщIэхэм яхутепсэлъыхьащ псалъэм и къарум. Щоджэным жиIащ псалъэкIэ цIыхур сымаджэ зэрыпхуэщIынур е зэрыпхуэгъэхъужынур е къызэрыпхуегъэлынур. – Ди псалъэхэр хьэуам хэгъуащэркъым, языныкъуэхэр есэжауэ зэрегупсысым хуэдэу. Псалъэ дахэхэри мыхъумщIэхэри зэтрехьэ, иужькIэ абыхэм я мыхьэнэр ягъэзащIэ. Аращ зыгуэр жытIэн и пэкIэ дыщIэгупсысэн хуейр, - жиIащ унафэщIым.

Псалъэ куэд пщIэн папщIэ ныбжьыщIэхэр тхылъ куэд зэреджэн хуейр жиIащ, атIэми тхылъ нэхъыфIхэр къыхэхауэ, я адэ-анэхэмрэ егъэджакIуэхэмрэ зыдагъэIэпыкъуу. Щоджэныр гуапагъэм и хабзэхэми яхутепсэлъыхьащ цIыкIухэм, къыхуагъэгъуну зэрелъэIунум хуигъэсащ, зыгуэр щыуэ нэужькIэ. Дерс нэужьым еджакIуэхэм хьэщIэм фIыщIэ хуащIащ икIи и гъусэу сурэт зытрагъэхащ.

Просмотров: 790

Поделиться

VK:39834