Архиепископ Феофилакт Тыркуменистаным щыIащ

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 6-9-хэм Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиниер Тыркуменистаным пIалъэкIэ щызезыгъакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Ашхабадрэ Дашогузэрэ я екIуэлIапIэхэм щыIащ. Архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургиеу плIы иригъэкIуэкIащ, Тыркуменистаным и щоджэнхэм я зэIущIэ, егъэджэныгъэ хъуромэ къеджэныгъэхэр иригъэкIуэкIащ, къэралым и чристэн щIалэгъуалэм яIущIащ. Зэгухьэныгъэхэм кIуэурэ, Патриаршэ благочиниер пIалъэкIэ зезыгъакIуэм Урыс Чристэн Члисэм и УнафэщIым и хъуэхъу псалъэхэр Тыркуменистаным ис фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я деж нихьэсащ икIи Патриарх ЛъапIэм и псалъэхэр Члисэм и Анэм и махуэ гугъухэм ирихьэлIэу къыбгъэдэкIащ. Псом хуэмыдэу фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я тхьэлъэIухэр Патриарх Кирилл папщIэ жаIащ, Украинэм щыIэ я къуэшхэмрэ шыпхъухэмрэ. Щоджэнхэм я илъэс зэIущIэм Пастыр нэхъыщхьэм Тыркуменистаным и щоджэнхэм семинар щIэныгъэ зэраIэм папщIэ фIыщIэ яхуищIащ икIи щоджэнхэр къыхуриджащ я щIэныгъэм махуэ къэс хагъэхъуэну, - ягу къигъэкIыжащ архиепископ Феофилакт. Хъуромэ щIэныгъэ къеджэныгъэхэр хабзэ хъуауэ Члисэ псоми теухуауэ щIалэгъуалэм я щхьэхуитыныгъэмрэ жэуаплыныгъэмрэ траухуащ.

Тыркуменистаным и чристэн щIалэгъуалэм япэу апхуэдэу яIущIащ архиепископ Феофилакт. Щхьэхуитыныгъэм, фIэщхъуныгъэм, жэуаплыныгъэм теухуа я псалъэм иужькIэ абы упщIэхэм жэуап иритащ: иджырей Члисэм и щытыкIэм щыщIэдзауэ зэныбжьэгъугъэм, лъагъуныгъэм, унагъуэм илъ зэхущытыкIэхэм теухуауэ. Зэхыхьэр щызэхуащIыжым, щихънагъыр щIалэгъуалэм ехъулIэныгъэ, Хъуромэ гуфIэгъуэ яIэну ехъуэхъуащ. Щоджэн нэхъыщхьэм дэтхэнэми Соломонхэ я притчыр зэрыт тхылъыр яритащ урысыбзэрэ тыркуменыбзэкIэ.

Просмотров: 1312

Поделиться

VK:39834