Епархием и комиссэр щыIащ ЕссэнтIыгу члисэ округым

Епархием и архитектурно-ухуэныгъэ комиссэр щыIащ ЕссэнтIыгу члисэ округым и члисэхэм. Абы хэтащ епархием ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, благочиннэм ухуэныгъэмкIэ и дэIэпыкъуэгъу щоджэн Журавлев Михаил, епархием и архитектор Чечин Олег, епархием и складым и унафэщI Чечин Сергей.

Епархием ухуэныгъэмкIэ и къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Бондарчук Андрей, епархием и архитектор Чечин Олег сымэ зыхагъэгъуэзащ ухуэныгъэ лэжьыгъэхэм, благочинием и члисэхэм щрагъэкIуэкIхэм, зыхуеину чэнджэщхэр яритащ.

Комиссэр щыIащ блаженнэ Московская Матронэ и цIэр зезыхьэ члисэм, Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча щихъ Пантелеимон и цIэр зезыхьэм, ЕссэнтIыгу и Троицкэ члисэм, Севернэ къуажэм и Троицэм.

Пантелеимоновскэ члисэм комиссэм зыщыхигъэгъуэзащ Iэгъуэблагъэр зыхуей хуагъэзэным теухуа лэжьыгъэхэм, тхьэмахуэ школым и ухуэныгъэм еплъащ, унафэщIым япэ, етIуанэ къатхэм щхьэгъубжэхэр хъуэжыным теухуауэ зыщыхигъэгъуэзам. ЕссэнтIыгу къалэм и Троицкэ члисэм комиссэр щыхэплъащ члисэм щрагъэкIуэкIа лэжьыгъэхэм, Севернэ къуажэм и Троицэ ЛъапIэм уэзджынэ щаухуам, члисэпсо лэжьыгъэхэм.

Просмотров: 2949

Поделиться

VK:39834