Архиепископ Феофилакт IущIащ митрополит Варсонофий

2018 гъэм дыгъэгъазэм и 11-м Москва и Даниловэ къулъшырыфым и Патриаршэ Синод хэщIапIэм Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Москва Патриархием и Iуэхухэр зезыгъакIуэ, Санкт-Петербургрэ Ладожскрэ я митрополит Варснофий IущIащ.

Архиепископ Феофилакт митрополит Варсонофий хутепсэлыъхьащ Тыркуменистаным чристэн фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я Iуэхухэм, къэралым и члисэ зэгухьэныгъэхэм я гъащIэм.

Нэхъыщхьэу тепсэлъыхьащ КъБР-м и Псыхуабэ епархием и социальнэ проектхэм. Щихънагъ Феофилакт къытеувыIащ епархием иппотерапиемкIэ и центрым и къудамэр къызэрызэIуахам, консультацэ, узыншагъэр щрагъэфIакIуэ центр «Отрада» екIуэлIапIэм къызэрыщызэIуахам. Iуэхухэр зезыгъакIуэм Къэбэрдей-Балъкъэрым ис фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я лэжьыгъэхэр къилъытащ икIи Тхьэр къадэIэпыкъуну ехъуэхъуащ.

Архиепископ Феофилакт митрополит Варсонофий елъэIуащ епархием фIэщхъуныгъэ зиIэ и цIыхухэм, Тыркуменистаным и Патриаршэ благочинием я тхьэлъэIухэр Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и деж нихьэсыну. Чристэнхэм я махуэ гугъухэм, псом хуэмыдэу Украинэм и Чристэн Члисэм, тхьэлъэIухэр уасэншэщ.

Митрополит Варсонофий щоджэнхэмрэ Псыхуабэ епархием фIэщхъуныгъэ зиIэхэмрэ Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочиние Тыркуменистаным щыIэм фIыщIэ яхуищIащ икIи нэщIыр тыншу ирахьэкIыну, Христос и Хъуромэм гуфIэгъуэкIэ IущIэну ехъуэхъуащ.

Просмотров: 1327

Поделиться

VK:39834