Энергетикхэм я жылэм ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъа лъапIэм теухуа зэпсэлъэныгъэхэм щыпащэ

Ударнэ къуажэм (КъБР) Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ и члисэ екIуэлIапIэм кIуэхэм щыдолажьэ. Щоджэн Птушкин Сергийрэ унафэщIымрэ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм топсэлъыхь, Члисэм и тхыдэм щыщ хъыбархэм и гугъу ящI, чристэн тхьэлъэIухэм теухуауэ. ЕкIуэлIапIэм кIуэхэр щоджэным яфIэгъэшIэгъуэну йопсалъэ. Къуажэдэсхэм я Iуэху зэIумыбзхэм гулъытэ хуащI.

Просмотров: 1112

Поделиться

VK:39834