Благословенный Кавказ. КъыдэкIыгъуэ №11 (88)

ЕкIуэлIапIэхэм хуагъэхьащ «Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказ» журналым и щэкIуэгъуэ къыдэкIыгъуэр. Абы фыкъыщеджэ:

«Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказ» медиазэхуэсым теухуахэм

Гуапагъэ щащIэ унэр зэрагъэнэхуам

Хъуромэ нэщIым и махуэгъэпсым теухуахэм

Школым сабийм и щхьэр зэрыщрагъэужэгъум

НэгъуэщI куэдми

Просмотров: 3318

Поделиться

VK:39834