Епархияны келечиси ШКФО-да кебчюлюк информацияланы форумуна къошулду

Быйыл декабрны 5-6-на дери Грозный шахарда ШКФО-да кебчюлюк информацияланы 6-чы форуму болуб етдю. Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилактны разылыгъындан, ол форумну ишине епархияны информацион-басма белюмню тамадасы протоирей Самохин Михаил да къошулгъан эди. Форумну биринчи кюнюнде «Образовательные технологии для медиа будущего»,деген ат бла интерактив сессия болду. Ол площадкада сез, бюгюнгю цифралы дуниягъа келишиуню аны тахсаларына юрениуню юсюнден барды. Бу тюбешиуню модератору, журналист Эресейни джамагъат палатасыны члени Малькевич Александр болду. Панелли сессияда интернет бла хайырланнганланы заран келтирлик контентден джакълауну юсюнден селешдиле. Аны келечилерини оюму бла, ол ишни баджарыргъа бизникъралны бюгюнгю заманны излемине келишген билим берген ресурсла болушурукъдула. Аланы бири- «Киберюность» деген проектди, ол кесини ишин къралны 27 регионунда бардырады, ары Ингуш республикада киреди. Тюбешиуню келечилери энчи айырыб, кибер билим бериуден уллу комплексли программаны къурауну юсюнден селешдиле. Андан сора да епархияны келечиси Дни  PR на Северном Кавказе дегенге къошулду. Биринчи кюн мероприятияны спикерлери, Эресейни джамагъат бла байламлылыкъ тутхан (РАСО) ассоциацианы толтуруучу директору Грязнова Юлия, «Пресс-служба» деген журналны баш директору, бизнес-тренер Асланов Тимур эмда «РАСО-ЮГ- ну» председатели Гвинтовкин Алексей болдула. Бу площадка, ШКФО-ну джер-джеринден джамагъат бла байламлылыкъ джюрютген джаны бла келечилени бир-бирлери бла танышхан джер да болду. Аны бла бирге «PR сегодня: тренды, подходы, решения», деген ат бла медиамастерская да бардырылды. Грязнова Юлия, керекли контентге джамагъатны эсин къалай бурургъа керек богъанындан хапар айтды. Аны бла бирге ол былай чертди, бусагъатда адамла бегиб бошагъан социал сетлеге эс бургъанлары аз болгъанды, ала мессенджерлеге асламыракъ айланыб барадыла. «Мэрия» деген иш оюнда форумну келечилерине, джамагъат бла муниципал властны байламлылыкъ боумун моделин кергюздюле. Гитче шахарны юлгюсюнде, эксперт, джамагъатны оюму кърал органланы ишине сезюн етдюрюрге къалай боллугъун кергюздю аны тышында да сынамы уллу болгъан пресс-къуллукъ джамагъат бла властны келечилерини арасында тикликлени джибермезге джарагъанын кергюздю. «Дни PR на Кавказе» деген площадка, джамагъат бла маркетинг эмда властла бла кебчюлюк информацияланы джаны бла байламлылыкъ тутхан усталаны магъаналы джумуш баджырыугъа юретген джер болду. Ол профессионал сообществону сынамын бир этиб, кюнню повесткасын сюзерге мадар берди.

Просмотров: 1202

Поделиться

VK:39834