Черкесск щекIуэкIащ сабийхэм я Сергиевскэ къеджэныгъэхэр

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 23-м Черкесск и Свято-Сергиевскэ гимназием щекIуэкIащ сабийхэм я II Сергиевскэ къеджэныгъэхэр. Гимназием а махуэм и хьэщIащ КъШР-м егъэджэныгъэмрэ щIэныгъэмкIэ и министрым и къуэдзэ Бэчыжь ФатIимэ, Урысей МЧС-м и управленэ нэхъыщхьэм КъШР-м щиIэ къудамэм и унафэщI Шарков Сергей, Черкесск къалэм и мэрием егъэджэныгъэмкIэ и управленэм и унафэщI къалэнхэр зыгъэзащIэ Лавринец Константин, Ищхъэрэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Нартов Александр.

Къеджэныгъэхэм хэтащ Кисловодск къалэ-зыгъэпсэхупIэм и Чристэн Свято-Никольскэ классическэ гимназием и еджакIуэхэр, Свято-Никольскэ гимназиемрэ ЕгъэджэныгъэмкIэ центр №11-мрэ я еджакIуэхэр. Зэхыхьэм хэтхэм утыку

кърахьащ щихъ Сергий и гъащIэмрэ гущIэмрэ теухуа я къэхутэныгъэхэр. «Живое слово» зэпеуэмрэ сурэт щIынымкIэ «Житие Сергия Радонежского» зэхьэзэхуэмрэ кърикIуахэр зэхалъхьэжащ.

Зэпеуэм хэта псоми тыгъэ хуащIащ щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ. Конференцэ нэужьым абы хэтахэр щыIащ Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсамрэ «Зелёный остров» паркымрэ. Урысей МЧС-м и ГИМС-м КъШР-м щиIэ къудамэм и къегъэлакIуэ пунктым Денисенкэ Виктор сабийхэм щахутепсэлъыхьащ къегъэлакIуэхэр псым зэрыщылажьэм.

Просмотров: 3737

Поделиться

VK:39834