Щоджэным адэ-анэхэр къыхуриджащ сабийхэм я узыншагъэмкIэ жэуап яхьыну

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 20-м КъШР-м и Карачаевскэ районым Хетагуров Коста и цIэр зезыхьэ и къуажэм ЩэнхабзэмкIэ и Унэм еджакIуэхэмрэ абыхэм я адэ-анэхэмрэ щызэIущIащ. Ар и жэрдэмщ Карачаевскэ муниципальнэ районым и администрацэм и Iэтащхьэ Кушетеров Спартак. Районым и щоджэнхэм я пащхьэм щагъэлъэгъуащ Карачаевск къалэм и Пантелеимоновскэ члисэм и унафэщI щоджэн Фоменкэ Сергийрэ КъШР-м и ДУМ-м и Карачаевскэ къалэм жэуап щызыхь Урыс Ахъмэтрэ.

Адэ-анэхэм защыхуигъазэм, щоджэн Фоменкэ Сергий зыубгъуауэ къытеувыIащ Iуэху мыщхьэпэхэм зыщахъумэн зэрыхуейм, адэ-анэхэм елъэIуащ я сабийхэм я гъащIэм, узыншагъэм кIэлъыплъыну, темыплъэкъукIыну.

Просмотров: 1222

Поделиться

VK:39834