ЕджакIуэ тхущIым ОПК-мкIэ олимпиадэм и лэжьыгъэхэр ятхащ

Къэрэшей-Шэрджэсым и курыт еджапIэхэм чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ олимпиадэм и муниципальнэ Iыхьэр хабзэ зэрыхъуауэ щрагъэкIуэкIащ Зеленчукскэ станицэм и школ №3-м. Олимпиадэм хэтащ  Зеленчукскэ, Кардоникскэ станицэхэм, Архыз Ищхъэрэ къуажэм, Черкесск къалэм я еджакIуэ 50-м щIигъу. Муниципальнэ Iыхьэм пашэ щыхъуахэр хэтынущ олимпиадэм и щIыналъэ Iхыьэм.

Просмотров: 1392

Поделиться

VK:39834