Архиепископ Феофилакт игъэнэхуащ Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэр

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 10-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт ЕссэнтIыгу къалэм Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и члисэм тхьэлъэIу литургиемрэ гъэнэхун къулыкъумрэ щрагъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэмрэ къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрийрэ. Щихънагъым фIэщхъуныгъэ  зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. ТхьэлъэIу нэужьым тхыдэ мыхьэнэ зиIэзэхыхьэшхуэм хэтахэм зэгъусэу сурэтхэр зытрагъэхащ.
А махуэ дыдэм ЕссэнтIыгу къалэм и Петропавловскэ члисэм и  Iэгъуэблагъэм архиепископ Феофилакт Понт и алыджхэм я фэеплъ мывэр ягъэтIылъащ, 1914-1923 гъэхэм къэхъуахэм хэкIуэдахэм папщIэ. Щихънагъым зыхигъэгъуэзащ ягъэувыну фэеплъым и проектым, концерт мыин еплъащ, къалэм и алыдж зэгухьэныгъэм хэтхэм ягъэхьэзырауэ.
А махуэм и пщыхьэщхьэм Пастыр нэхъыщхьэм Псыхуабэ и Спасскэ кафедральнэ члисэ зэхуэхьэсам тхьэлъэIу щригъэкIуэкIащ. Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ члисэ зэхуэхьэсам и клирикхэм. Щоджэн нэхъыщхьэр къеджащ тхьэмахуэ Инджылым икIи фIэщхъуныгъэ зиIэхэм гъэнэхуа дагъэм щыщ ялъигъэIэсащ.
Пщыхьэщхьэ тхьэлъэIум хыхьэу, архиепископ Феофилакт къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий къызэралъхурэ илъэс 40 зэрырикъум и щIыхькIэ «Псыхуабэ епархием и деж щиIэ фIыщIэм папщIэ» медалым и III нагъыщэр иритащ.

Просмотров: 1416

Поделиться

VK:39834