Медиафорумым хыхьэу тепсэлъыхьащ волонтёр Iуэхур къэгъэщIэрэщIэжыным ехьэлIауэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм яIэ мыхьэнэм

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 8-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и жэрдэмкIэ Псыхуабэ щекIуэкI «Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказ» V медиафорумым хыхьэу УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м хыхьэр и дэIэпыкъуэгъуу Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмкIэ и Синод къудамэм и унафэщI Легойдэ В.Р Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Урысейм и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Матовников А.А. сымэ яIущIащ КИФЩI-м и СМИ-м и Зэгухьэныгъэм и правленэм хэтхэм.
Зэхыхьэр теухуауэ щытащ Урысейм волонтёр Iуэхур къыщыгъэщIэрэщIэжыным хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм щаIэ мыхьэнэм. - Жылагъуэр зэрыузыншэм и нэщэнэщ езыр-езыру Iуэху зэдэщIэным зегъэужьыныр. Ар и щапхъэщ Iуэху дахэ зэфIэхыным я гур зэретам, - жиIащ Матовников А. зэхыхьэр къыщызэIуихым.
КИФЩI-м и полномочнэ лIыкIуэм ягу къигъэкIыжащ Псыхуабэ къэрал университетым илъэсибл хъуауэ волонтёр центр зэрыщылажьэр, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и нэгъуэщI еджапIэхэми апхуэдэхэр зэрыщыIэр. Полпредым къыхигъэщащ Урыс Чристэн Члисэм илъэс зыбжанэ хъуауэ езыр-езыру Iуэху зэфIэхыныр, социальнэ Iуэхутхьэбзэхэр щIэныр зэрилэжьыр.

«Апхуэдэщ Псыхуабэ гуапагъэ щащIэ и унэр, «Анэхэм папщIэ унэ» кризис IуэхущIапIэр, «Отрада» сабий екIуэлIапIэр, епархием и нэгъуэщI проектхэр, - къыхигъэщащ президентым и полномочнэ лIыкIуэм. Темэм щыпищэм, Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IуэхущIапIэхэмкIэ и Синод къудамэм и унафэщIым зэхуэсахэм ягу къигъэкIыжащ «Милосердие» чристэн IуэхущIапIэм и лэжьыгъэр, 2004 гъэм ирагъэжьа «Автобус «Гуапагъэ» проектыр. Ар Москва щрагъэжьа бгъэIэпхъуэ хъу япэ пунктт, псэупIэншэхэр щIыIэм щахъумэу, япэ медицинэ дэIэпыкъуныгъэхэр щыхуащIэу, гъащIэ узыншэм хыхьэжыну Iэмал ирату.
Легойдэ В.Р. къызэрыхигъэщамкIэ, илъэсибгъу хъуауэ ягъэзащIэ а проектыр волонтёрхэм ягъэкIуатэм щIэупщIэ иIэуи къыщIэкIащ. 2013 гъэм Москва и Правительствэм «Милосердие» Iуэхур и щапхъэу «Социальный патруль» къалэ IуэхущIапIэр къызэригъэпэщащ. Абы хыхьэу автобус 30 лажьэу яутIыпщащ.
«Волонтёрхэм я лэжьыгъэр – хъыбар гъэщIэгъуэнхэщ. Мыбдеж зыгуэр къыщIэбгупсысыни щыIэкъым. Волонтёрхэм теухуа фильмхэр трахыну сыщогугъ. Иджыпсту абы щIэупщIэ иIэщ», - къыхигъэщащ члисэм и лIыкIуэм. «Нэхъыбэрэ волонтёрхэм дытевгъэпсэлъыхь. Абыхэм мыхьэнэ зиIэ Iуэхушхуэхэр зэфIах», - жиIащ Легойдэ В.
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт къыхигъэщащ зыщыщ лъэпкъмми динми емылъытауэ а Iуэхум псори зэрызэкъуигъэувэр. НэгъуэщIым дэIэпыкъуныр – фIэщхъуныгъэ цIыхум зэриIэм и Iэужьщ».
«Псапэ езыр-езыру лэжьыныр Кавказ Ищхъэрэм щыпсэухэм я гъащIэм щыщ Iыхьэщ. Ар къэзакъ хабзэхэрщ, Кавказым щыпсэухэм хуэныкъуэм дэIэпыкъуныр къызэщIиубыдэу», - щIигъужащ абы.
Щихънагъ Феофилакт къызэрилъытэмкIэ, езыр-езыру гуапагъэ щIэныр Урысейм и гъэсэныгъэм и лъабжьэ хъункIи хъунщ. «Лъэпкъ идеем и гугъу щытщIкIэ абы щыщ Iыхьэ хъун хуейщ езыр-езыру гуапагъэ щIэным зегъэужьыныр», - жиIащ абы.
Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт зэрыжиIэмкIэ, иджырей медиахэм езыр-езыру Iуэхухэр къызэрагъэпэщыну Iэмал яIэщ, ауэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм абыхэм теухуа хъыбархэр зэбграгъэхым и мызакъуэу апхуэдэхэр волонтёр Iуэхухэм хэтыну ирагъэблагъэ хъунущ. КИФЩI-м и Iэгъуэблагъэм псапащIэ IуэхущIапIэхэр щыIэщ, абы ящыщ языныкъуэхэр апхуэдэу цIэрыIуэкъым. Псыхуабэ, Черкесск епархиер хьэзырщ пресс-турхэр къызэригъэпэщыну медиасообществэхэм папщIэ, апхуэдэ псапащIэхэр зылэжь IуэхущIапIэхэм тепсэлъыхьын папщIэ», - къыхигъэщащ архиепископ Феофилакт.
«СМИ-р и дэIэпыкъэугъуу волонтёр Iуэхум зиужьынущ, абы и фIыгъэкIэ шынагъэ лIэужьыгъуэхэр кIуэдынущ, зыр адрейм гурыIуэнущ, шынагъэхэм текIуэнущ, нэгъуэщI лъэпкъхэм щыщхэм, динхэм итхэм хуаIэ щытыкIэр нэхъыфIкIэ яхъуэжынущ. Зы Iуэху щызэдащIэкIэ зэныбжьэгъугъэм, зэхущытыкIэ дахэм и лъабжьэщ», - жиIащ абы.
«Нобэрей зэхыхьэр ди зэпсэлъэныгъэм и къежьапIэу дыбжынщ, къыкIэлъыкIуэм ди гъащIэр нэхъыфI, нэхъ насыпыфIэ ищIыну тлъытэнщ, - жиIащ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт. ЗэIущIэм теухуауэ къэпсэлъащ Кавказ Ищхъэрэм ис Муслъымэнхэм я ЗэзыгъэуIу центрым и гъэзэщIакIуэ комитетым и унафэщI, Ставрополь крайм и муфтий Рахимов Мухьэммэд-хьэжы, «Волонтёры победы» Урысейпсо жылагъуэ зэгухьэныгъэм и Iэтащхьэ Амельченков О.Н, Кавказ Ищхъэрэм и СМИ-м я Зэгухьэныгъэм и гъэзэщIакIуэ унафэщI Якушев А.М., Урысейм и журналистхэм я зэгухьэныгъэм Ставрополь щиIэ щIыналъэ къудамэм и унафэщI, «Ставропольская
правда» газетым и редактор Балдицын В.В, «Архыз-24» телеканалым и шеф- редактор Батчаев М.М.
ЗэIущIэр и кIэм щынэблагъэм Члисэмрэ жылагъуэмрэ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэмрэ зэдэлэжьэнымкIэ синод къудамэм и унафэщI Легойдэ Владимиррэ Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилактрэ ягъэлъэпIащ «Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказ» етхуанэ щIыналъэ зэхуаку фестиваль-зэпеуэм пашэ щыхъуахэр.
«Информацэ сюжет нэхъыфI» унэтьIыныгъэм «Рождённые в Рождество» сюжетым папщIэ саугъэт къыхуагъэфэщащ «Архыз-24» телеканалым хъыбарыщIэхэмкIэ и корреспондент Лайпановэ М.С.
«Телевизионнэ программэ нэхъыфI» унэтIыныгъэм дэгухэмрэ зи тхьэкIумэм фIыуэ зэхимыххэмрэ ятеухуа сюжетым папщIэ ягъэлъэпIащ «Ставропольский благовест» программэм и редактор Зубковэ Е.И. «Открытие года» унэтIыныгъэм пашэ щыхъуащ Благовещенкэ къуажэм узыншагъэр щрагъэфIакIуэ и центрыр къызэрызэIуахам теухуа сюжет зыгъэхьэзыра Эристаевэ А., «Къэбэрдей-Балъкъэр» ГКУ «КъБР-медиа» телеканалым и программэр езыгъэкIуэкIым.
«За верность профессии» унэтIыныгъэм саугъэт къыщихьащ Урыс Чристэн Члисэм Ставропольскрэ Невинномыскрэ щиIэ епархием и «Град Креста» телестудием и унафэщI Скляровэ Л.А. «Диалог культур» унэтIыныгъэм «Дело веры и любви» и программэм пашэ щыхъуащ «Алания» ГТРК-м и корреспондент Кабуловэ И.П.
«Православие в сети Интернет» унэтIыныгъэм «София» екIуэлIапIэ- пансионатым теухуа тхыгъэм папщIэ саугъэт иратащ ТАСС информагенствэм и корреспондент Колосовэ Н.Н. ЗэIущIэм хэтащ УФ-м и Президентым и полномочнэ лIыкIуэу КИФЩI-м щыIэ Стариков С.С., «Вечерний Ставрополь» газетым и редактор нэхъыщхьэ Василенкэ М.Ю., «Северный Кавказ» АНО МЦОИ-м и гъэзэщIакIуэ унафэщI Магомедовэ З.О, «Слово» газетым и редактор нэхъыщхьэ Олисаевэ А.К, «Пятигорская Правда» газетым и унафэщI Рогачев А.А, «ИР» тхылъ тедзапIэм и унафэщI Таутиев К.У., «Северная Осетия» газетым и редактор нэхъыщхьэм и къуэдзэ Торин А.В, Кавказ
Ищхъэрэм и нэгъуэщI хъыбарегъащIэ IэнатIэхэм я унафэщIхэр, лэжьакIуэхэр.
***
«Тхьэм и нэфI зыщыхуа Кавказ» медиафорум, Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл 2014 гъэм щыщIэдзауэ иригъэкIуэкIым, Псыхуабэ гъэ къэси щызэхуешэс епархие, щIыналъэ куэдым я лIыкIуэхэр, КИФЩI-м и Iэгъуэблагъэм щыIэхэр. Медиафорумыр теухуащ хъыбарегъащIэ IэнатIэхэр дин IуэхущIапIэхэм Iуэху зэIумыбзхэм ехьэлIауэ зэрыдэлажьэм, нэгъуэщIхэм.

Просмотров: 1030

Поделиться

VK:39834