Архиепископ Феофилакт ЕссэнтIыгу щигъэнэхуащ гуапагъэ щащIэ Унэр

2018 гъэм щэкIуэгъуэм и 6-м, Тхьэм и Анэм и «Щыгъуэ псоми гуфIэгъуэ» тхьэнапэр щагъэлъапIэм, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт ЕссэнтIыгу и Скорбященскэ члисэм пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щригъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIу литургием хыхьэу Щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ ЕссэнтIыгу члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм благочиннэ щоджэн нэхъыжь Еланцев Сергий, епархием и Административнэ секретариатым и унафэщI щоджэн Яковенкэ Илия, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий сымэ щIыгъуу. Литургие нэужьымрэ зэгъусэ тхьэлъэIумрэ зэфIэкIа нэужь Щихънагъым фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ икIи
Жорыр яритащ ба хуащIын папщIэ.
ИужькIэ архиепископ Феофилакт гуапагъэ щащIэ унэм къулыкъур щригъэкIуэкIащ. Унэм къыщыувыIэнущ нэгъуэщI щIыпIэхэм къикIыу ЕссэнтIыгу къэкIуахэр, сымаджэхэм я гъусэу, операцэ ящIыну е я узыншагъэр ирагъэфIэкIуэну. Илъэсищ ипэкIэ ЕссэнтIыгу и къалэ сымаджэщым гуапагъэ щащIэ и унэм япэ мывэр щагъэтIылъащ. Унэр екIуэлIапIэм кIуэхэм я къарукIэ и кIэм нагъэсащ. Пэшищ хъу япэ къатыр и кIэм нагъэсащ екIуэлIапIэм кIуэхэм я къарукIэ.

Просмотров: 808

Поделиться

VK:39834