Благочиннэр щыIащ сабий садым и къэфакIуэ фестивалым

ЦIыхубэ зэкъуэтыныгъэм и махуэм ирихьэлIэу ирагъэкIуэкIа къафэ фестивалым и хьэщIэ лъапIэ хъуащ Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений. Махуэшхуэр ягъэхьэзыращ икIи ирагъэкIуэкIащ Зеленчукскэ станицэм и «Золотой ключик» сабий гъэсапIэм и гъэсакIуэхэмрэ абы екIуалIэ цIыкIухэмрэ.

Просмотров: 755

Поделиться

VK:39834