Прохладнэм и еджакIуэхэм жэуап ятащ члисэ архитектурэм теухуа упщIэхэм

Прохладнэ къалэм и Никольскэ члисэм и тхьэмахуэ школым мы махуэхэм щекIуэкIащ Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ олимпиадэм и екIуэлIапIэ Iыхьэр. Абы хэтащ школым и гуп нэхъыжьымрэ нэхъыщIэмрэ щыщ гъэсэн 12. Лэжьыгъэхэм я темэр: «Умозрение в камне»: Урысейм и мывэ члисэ ухуэныгъэм еджакIуэхэм гу лъаригъэтащ члисэмрэ къулъшырыфхэмрэ къызэрыунэхуам я  тхыдэм, архитекторхэм, росписым, члисэм теухуа гукъэкIыжхэм, а члисэхэм къыщыхьа образхэр живописымрэ литературэмрэ къызэрыхэщыжым.

Просмотров: 1400

Поделиться

VK:39834