Бегъымбар Даниилрэ Руфь Тхылъымрэ къэбэрдей- шэрджэсыбзэкIэ зэрадзэкIащ

ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр зэдзэкIынымкIэ Институтым (ИПБ) къэбэрдей-шэрджэсыбзэкIэ къыдигъэкIащ бегъымбар Даниилрэ Руфь Тхылъымрэ. НэхъапэIуэкIэ ИПБ-м къыщыдагъэкIащ Новый Завет (1993 гъэ, 2007, 2011, 2017 гъэхэм зыхэлэжьыхьыжу къыдагъэкIыжар), Лукэ къыбгъэдэкIа Инджылыр (2009 гъэ, 2007 гъэм зэрадзэкIам и ревизэ). Руфь Тхылъымрэ бегъымбар Ионэ и Тхылъымрэ (2009 гъэ), Соломонхэ я Притчэхэм я Тхылъ (2017 гъэ) а бзэ дыдэмкIэ. ТхылъыщIэм хагъэхьащ Руфь, бегъымбар Даниил и Тхылъ къыдэкIыгъуэ зэрадзэкIахэр.
ИПБ-м и къыдэкIыгъуэщIэр щIыналъэхэм зэбграгъэхащ, къэбэрдей- шэрджэсыбзэр щащIэхэм, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс, Адыгэ республикэхэм я библиотекэхэмрэ члисэхэмрэ ягъэшащ, Сунжэ (Ингуш), Мэздэгу къалэхэр (Осетие Ищхъэрэ-Алание) хыхьэу. Тхыгъэр къыщыхьащ ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэр зэдзэкIынымкIэ Институтым и сайтым электронн тхыгъэхэр къыщыхьа и Iыхьэм. КъыдэкIыгъуэр Псыхуабэ нагъэсащ икIи мыгувэу библиотекэхэмрэ члисэхэмрэ иратынущ.
Тхылъым графикэ хужь-фIыцIэ сурэтхэр щIыгъужащ, библие къэхъугъэхэр къыщыхьащ, щIыналъэм и картэр, ар щекIуэкIыр и гъусэу. ЗэдзэкIакIуэхэм пащэ Ветхий Завет тхылъым икIи ягъэхьэзыр Лукэ къыбгъэдэкIа Инджылым щыщ притчиплIрэ Екклесиаст Тхылъымрэ къыдагъэкIыну.
***
Къэбэрдей-шэрджэсыбзэр – (мелуанитхум щIигъу иропсалъэ) къэбэрдейхэмрэ шэрджэсхэмрэ я бзэщ, Къэбэрдей-Балъкъэр, Къэрэшей-Шэрджэс республикэхэм я къэралыбзэхэм ящыщ зыщ. Ар Кавказ Ищхъэрэм и абхъаз-адыгэ бзэ гупым хохьэ.

Просмотров: 1570

Поделиться

VK:39834