Щоджэныр ехъуэхъуащ Псыхуабэ дзэм къулыкъу щызыщIэну ираджа и щIалэхэм

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 25-м Псыхуабэ къалэм «Огонь вечной славы» фэеплъым и Пост №1-м щекIуэкIащ «День призывника» махуэшхуэр. Дзэм къулыкъу щызыщIэнухэм ехъуэхъуну къызэхуэсащ хьэщIэ лъапIэхэр, Хэку зауэшхуэм и ветеранхэр, дзэм къулыкъу щызыщIэхэр, ветеранхэм я Советым и лIыкIуэхэр, сэлэтхэм я анэхэм я Комитетыр, къалэ администрацэмрэ жылагъуэ зэгухьэныгъэхэмрэ я лIыкIуэхэр, дзэм ираджахэр, къалэ школым и еджакIуэхэр, студентхэр.
Къызэхуэсахэм захуигъэзащ Псыхуабэ, Лермонтов къалэхэм я дзэ комиссар, полковник Гусоев Валерий, Псыхуабэ къалэм и Iэтащхьэр, нэгъуэщI хьэщIэ лъапIэхэр. Щоджэнхэм я цIэкIэ дзэм къулыкъу щызыщIэну ираджахэм ехъуэхъуащ Псыхуабэ и Георгиевскэ члисэм и унафэщI, Псыхуабэ, Черкесск епархием IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин Константин.

Просмотров: 1386

Поделиться

VK:39834