Тезырхэр щрагъэпшын IуэхущIапIэм и члисэм жорыр фIадзащ

Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей (Успенский), Тверск и архиепископым и цIэр зезыхьэ, Каменкэ къуажэм (КъБР-м) тезырхэр щрагъэпшын и IуэхущIапIэм щыIэм жорыр фIадзащ. Ар ягъэнэхуащ Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэм икIи яухуэ члисэм и тыхь щIапIэ Iыхьэм деж фIадзащ. Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча Фаддей и цIэр зезыхьэ члисэ ухуэныгъэр 2016 гъэм ирагъэжьащ икIи ноби абы пащэ.
ТхьэлъэIум щызэхуэсащ тезыр зрагъэпшынхэр, колонием и лэжьакIуэхэр, журналистхэр. Ягъэнэхуа нэужь фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ щоджэн Бондарь Виталий, тезыр щрагъэпшын IэухущIапIэр зи нэIэм щIэтым.

Просмотров: 1170

Поделиться

VK:39834