Щоджэныр еджакIуэхэм яхутепсэлъыхьащ Керчи къыщыхъуа гузэвэгъуэм и щхьэусыгъуэхэм

Мы махуэхэм Минводы къалэм Сабий творчествэмкIэ и унэм щекIуэкIащ къалэм и Благовещенскэ члисэм и унафэщI щоджэн Поддубный Михаилрэ класс нэхъыжьхэм щIэсхэмрэ я зэIущIэ. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ къалэ школ №6-м духовнэ-узэщIыныгъэ лэжьыгъэхэмкIэ унафэщIым и къуэдзэ Чунченкэ Светланэ. Ар класс нэхъыжьхэм щеджэхэм я гъусэу тепсэлъыхьащ Керчи къыщыхъуа  гузэвэгъуэм и щхьэусыгъуэхэм. Щоджэным къихьащ щихъхэм я гъащIэм щыщ щапхъэхэр икIи щIалэгъуалэм ягу къигъэкIыжащ ди къэралым и къэкIуэнур абыхэм куэдкIэ зэрелъытар.

Просмотров: 1439

Поделиться

VK:39834