Къалэ музейм къыщызэIуахащ лIыхъужьхэм я лIыгъэм теухуа гъэлъэгъуэныгъэ

Псыхуабэ и лъахэхутэ музейм 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 17-м къыщызэIуахащ хъыбарегъащIэ-узэщIыныгъэ выставкэ, пащтыхь унагъуэр зэрыхэкIуадэрэ илъэси 100 щрикъум ирихьэлIэу.
Выставкэр къызэрызэIуахам арэзы техъуащ Псыхуабэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Дубинский Борис. Абы къыхигъэщащ илъэси 100 ипэкIэ къэхъуа Iуэхугъуэхэм мыхьэнэ зэраIэр иджырей  цIыхухэм я дежкIэ, псом хуэмыдэу щIалэгъуалэм. 1917 гъэм иужькIэ цIыху гъащIэмТхьэр зэрыхэмытам къыхэкIыу къэралым и тхыдэм Iуэху мыщхьэпэхэр кърикIуащ.  ДяпэкIи зэдэлэжьэн папщIэ къэпсэлъащ Псыхуабэ къалэм и лъахэхутэ музейм иунафэщI Савенкэ Сергей. Ар пащтыхь унагъуэм щекIуэкIа сабий гъэсэныгъэм къытеувыIащ.
Гъэлъэгъуэныгъэр къызэрагъэпэщащ Псыхуабэ благочинием, Псыхуабэ  къалэм и члисэхэм я тхьэмахуэ школхэм я егъэджакIуэхэм, Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэмкIэ егъэджакIуэхэм я къалэ методикэ зэгухьэныгъэм, сурэт щIынымкIэ егъэджакIуэхэм. Выставкэм щагъэлъэгъуащ Псыхуабэ и тхьэмахуэ школхэмрэ курыт еджапIэхэм я гъэсэнхэмрэ я лэжьыгъэхэр.
Зэхыхьэр къыщызэIуахым къэпсэлъащ тхьэмахуэ школхэм я  егъэджакIуэхэр, «Молитва» усэм къеджэу. «Царица Александра» уэрэдыр жаIащ къэзакъ кадет школ №19-м и уэрэджыIакIуэ гупым. Музейм тхыгъэ гъэщIэгъуэн къыщагъуэтащ пащтыхь Николай II-мрэ пащтыхь гуащэмрэ я гъащIэм, Романовхэ я бынхэм, гуапагъэ пащтыхь унагъуэм зэралэжьам, пащтыхь унагъуэм зэрихьа лIыгъэм теухуауэ. Тхылъхэр, сурэтхэр, тхыгъэхэр, художественнэ тхыгъэхэр, сабийхэм я IэдакъэщIэкI сурэтхэр абыхэм щыхьэт тохъуэ. Выставкэр 2018 гъэм жэпуэгъуэм и 30 пщIондэ екIуэкIынущ. Гукъыдэж зиIэ псори сыхьэти 10-м щыщIэдзауэ 17 пщIондэ Псыхуабэ и лъахэхутэ музей Бернадацци, 2-м щыIэм фыдогъэблагъэ.

Просмотров: 2186

Поделиться

VK:39834