Золкэ къуажэм Тхьэ щелъэIуащ члисэр зэрагъэпэщыжыну

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 14-м Комсомолец къуажэм щихъ Радонижский Сергий и цIэр зезыхьэ и члисэм и унафэщI щоджэн Лукьянценкэ Георгий тхьэлъэIу нэужьым щыIащ Золкэ къуажэм. Къуажэдэсхэм я гъусэу ар Тхьэ елъэIуащ  ухуэныгъэр зыхуей хуагъэзэн папщIэ. Щоджэныр къуажэдэс хуэмыщIахэм я дежщыIащ, екIуэлIапIэм кIуэхэм зэхуахьэсахэмкIэ ядэIэпыкъуащ, нэхъыжьхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ.

Просмотров: 1518

Поделиться

VK:39834