Преграднэ, Кардоникскэ станицэхэм щагъэлъэпIащ станицэхэм я махуэхэр

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 14-м Кардоникскэ станицэм махуэшхуэу тIу щекIуэкIащ – Покров члисэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэмрэ станицэм и махуэмрэ. ТхьэлъэIу литургие, зэгъусэ тхьэлъэIу, псапащIэ шэджэгъуашхэ нэужьым члисэм махуэшхуэм концерт программэкIэ щыпащащ, станицэм ЩэнхабзэмкIэ и унэмрэ станицэм и IэрыщI гупхэмрэ ягъэхьэзырауэ. Литургиер иригъэкIуэкIащ икIи станицэдэсхэм ехъуэхъуащ станицэм и члисэм и унафэщI щоджэн Бураков Димитрий.
Станицэм и япэ Покров члисэр зыухуар Астахов Даниилрэ абы и къуэ  Фёдоррэщ, къэзакъ-станицэдэсхэр ящIыгъуу. ЯпэщIыкIэ члисэр пхъэкIэ яухуащ,куполищ иIэу, «гъущIынэншэу». А члисэмрэ абы и члисэ-екIуэлIапIэ школымрэ я цIэр япэу щызэхэпхыр (еджакIуэ 49-рэ) 1895 гъэм щIышылэм и 17-рщ. 1937 гъэм унафэщIхэм я унафэкIэ члисэр зэхуащIауэ щытащ. 1947 гъэм шыщхьэуIум Покров  члисэм и пхъэ ухуэныгъэр зэхэкъутэу щIидзащ. 1967 гъэм ар ирахащ. Абы и пIэкIэколхоз правленэм и ухуэныгъэр зэрагъэпэщащ, станицэм и клубыр, кинотеатрыр щIыгъуу.
Жылагъуэ лэжьакIуэ, психолог Саратовск Сергий и лэжьыгъэхэм я фIыгъэкIэ Кардоникскэ станицэм и Покров члисэ зэхэкъутам и сурэт къигъуэтащ. А махуэ дыдэм, Преграднэ станицэр зэраухуам и махуэшхуэм, станицэм и паркым щекIуэкIащ къэзакъхэм я зэпеуэхэр. Ар къызэригъэпэщащ Преграднэ къуажэм и Iэтащхьэ Корнев Сергей. Спорт зэхьэзэхуэхэр ирагъэкIуэкIащ Урупскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Гежин Виталийрэ Преграднэ станицэм и къэзакъ зэгухьэныгъэм и атаман Кондратов Алексейрэ. Зэхьэзэхуэ нэужьым станицэм и атаманым текIуахэм щIыхь тхылъхэмрэ саугъэтхэмрэ тыгъэ яхуищIащ.

Просмотров: 2255

Поделиться

VK:39834