УнафэщIыр дзэ-патриот клубым щыIащ

Мы махуэхэм «Пернач» дзэ-патриот клубым щыIащ ЕссэнтIыгу къалэм Тхьэм и Анэм и Къэзан тхьэнапэм и цIэр зезыхьэ члисэм и щоджэн нэхъыжь Сахно Андрей. Ар ди Хэкум и чристэн хабзэхэм къытеувыIащ. НыбжьыщIэхэр гъащIэм и  мыхьэнэм, духовнэ зыужьыныгъэм, унагъуэм, ныбжьэгъухэм хуаIэ зэхущытыкIэхэмтепсэлъыхьащ. Зэпсэлъэныгъэ нэужьым абы хэтахэр зэгурыIуащ зэхыхьэм пащэну.

Просмотров: 842

Поделиться

VK:39834