Щоджэным зэпсэлъэныгъэм пищащ сабий унэм и гъэсэнхэм я гъусэу

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 13-м Республикэ сабий унэм и администрацэм и лъэIукIэ, Московскэ микрорайоным щыIэм, Черкесск и Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам и гъэсэнхэр клирик, щоджэн Гурин Александр IущIащ. Ар теухуауэ щытащ Тхьэм и Анэм и Покров махуэшхуэм. ХьэщIэр сабийхэм яхутепсэлъыхьащ махуэшхуэм и тхыдэм, абы и хабзэхэм, Черкесск и Покров члисэм и тхыдэм. Я щIэныгъэр щIагъэбыдэн папщIэ зэхыхьэ нэужьым ирагъэкIуэкIащ джэгукIэ гъэщIэгъуэн.
Гъэсэнхэр я лэжьыгъэхэм пэлъэщащ икIи абыхэм щоджэным упщIэкIэ зыхуагъэзащ. Андрей и гъэсэнхэм яритащ тхьэлъэIу тхылъхэр.

Просмотров: 1464

Поделиться

VK:39834