Архиепископ Феофилакт Жорыр игъэнэхунущ!

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 12-м, мэремым Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт Минводы къалэм Змейкэ бгым тет Жорыр щигъэнэхунущ, «Руслан» бэзэрым адэкIэ щыт Iуащхьэхэм .ящыщ зым деж. Сыхьэт 11-м ар ягъэнэхунущ. ТхьэлъэIум и гуфIэгъуэр къыддэвгуэшыну фыдогъэблагъэ!

Просмотров: 4283

Поделиться

VK:39834