Къардоник стансени Покров клисасында Сергий шыйыхны эсге тюшюрдюле

Быйыл октябрь айны 8-де Сергий Радонежский шыйыхны эсгериу кюн, Пятигорске бла Черкесскени архиепископу Феофилакт, Къардоник стансени Покров клисасында Дин къуллукъ бардырды. Архиерейге дин къуллукъ болушлукъну, Тебен Архызда Ильтинский клисаны тамадасы архимандрит (Данилов) Антонийнибашчылыгъы бла Къыбла клиса округну динчилери этдиле. Тилек этгенлени арасында къуру уллайгъан къауум къалмай, устазлары бла бирге стансени школларында къазакъ классланы сохталары да бар эдиле. Сыйлы Инджилни окъугъандан сора Владыка джыйылгъанлагъа ауаз берди. Литургиядан сора архиепископ Феофилакт Сергий шыйыхха махтау дуа окъуду. Анга къазакъ классланы сохталары да сый бердиле. Ала бу Аллахны къулна атаб назмула да окъудула. Къарачай-Черкесияда православ культураены Тамаллары дегенни окъутуу биринчи кере Къардоник стансени 2-чи номерли орта школунда башланнганды. Бусагъатда бу предметни стансени школларында да окъутадыла. Владыка станседе школланы устазлары бла директолрларына тюбеб, ОПК дерсни окъутханлары ючюн, кеслерини культураларына, адетлери сабийлени эслерин бурдургъанлары ючюн разылыгъын билдирди. Бу тюбешиуню бары да бирге картха тюшюб тамамладыла.

Просмотров: 1357

Поделиться

VK:39834