Архиепископ Феофилакт тхьэмахуэ литургиер Преграднэ станицэм щригъэкIуэкIащ

Жэпуэгуъэм и 7-м Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт тхьэлъэIу литургие щригъэкIуэкIащ Преграднэ станицэм (КъШР) и Кирилломефодиевскэ члисэм Ипщэ Къэрэшей-Шэрджэс члисэ округым и  екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, щоджэн нэхъыжь Субтельный Евгений, члисэм иунафэщI щоджэн Соловьев Алексий, къардэн нэхъыжь Кубэ Димитрий щIыгъуу.
Литургием Тхьэ щелъэIуащ Урупскэ районыммрэ станицэмрэ я администрацэхэм я лIыкIуэхэр, къуажэдэсхэр, Урупскэ районым и къэзакъ зэгухьэныгъэм и къэзакъхэр, гъунэгъу къалэхэмрэ станицэхэмрэ щыIэ щIыналъэ лъапIэм Тхьэ елъэIуну къэкIуахэр.
ХъыбарыфIхэр зэрыт тхылъ лъапIэм итхэм къеджа нэужь, Щихънагъым  фIэщхъуныгъэ зиIэхэм захуигъэзащ: «Нобэрей Инджыл къеджэныгъэм бдзэжьеифIкъызэраубыдам теухуа псалъэ щызэхэтхащ, - екIуэлIапIэм кIуэхэм захуигъэзащ архиепископ Феофилакт. Христос и псалъэм и дзыхь иригъэзу, Петр и ныбжьэгъухэм я гъусэу, жэщ псом зыри къахуэмыубыдауэ езэшауэ, зы кхъухь из  бдзэжьей къаубыдащ! А жыIэдаIуэныгъэр тхуэфащэ гъащIэщ! Абы и псалъэхэм едаIуэхэм фIылъагъуныгъэ къабзэ ящIыф, фIыуэ къалъагъу, хуей щыхъукIэ хуагъэгъу, гугъэ ящI, мэгуфIэ, фIыщIэ ящI! Тхьэм солъэIу ди гъащIэм и хъыр нэщI мыхъуну, гуапагъэ дыщымыщIэну!», - жиIащ пастыр нэхъыщхьэм.
ТхьэлъэIу нэужьым Щихънагъым къиплъыхьащ члисэм щрагъэкIуэкIа зэгъэпэщыжыныгъэ лэжьыгъэхэр, Iэгъуэблагъэр зыхуей зэрыхуагъэзар. Архиепископ Феофилакт и зэIущIэр щиухым зэгъусэу сурэт зытрагъэхащ.

Просмотров: 1304

Поделиться

VK:39834