Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Къалэхэмрэ къуажэхэмрэ щагъэлъэпIащ жьы хъуахэм я махуэр

Котляревскэ станицэм (КъБР) дэс нэхъыжьхэр Жьы хъуахэм я махуэм ирагъэблэгъащ ЩэнхабзэмкIэ унэм къыщызэрагъэпэща концертым. Пшыхьым и хьэщIэхэм хъуэхъукIэ зыхуагъэзащ станицэм и администрацэм, клубым и лэжьакIуэхэм я лIыкIуэхэр. Станицэм и Покров члисэм и унафэщI щоджэн Арманов Николай къызэхуэсахэм фIэхъускIэ захуигъэзащ. Сабийхэм я гупхэм ящыщу кърихьэлIахэр ягъэгуфIащ екIуэлIапIэм и тхьэмахуэ школым и гъэсэнхэри хыхьэу.
Махуэшухэм теухуа концертым, Нижнеподкумск ЩэнхабзэмкIэ и унэм щыIэм, хабзэ зэрыхъуауэ, ирагъэблэгъащ Георгиевскэ члисэм и щоджэн Беляев Михаил. Ар нэхъыжьхэм ехъуэхъуащ узыншагъэ яIэну, щIэблэм ягу къагъэкIыжащ нэхъыжьхэм пщIэ хуащIыну. Концерт нэужьым хьэщIэхэр щоджэным епсэлъащ.

2018 гъэм жэпуэгъуэм и 4-м Нэхъыжьхэм я махуэр щагъэлъэпIащ жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэхэмрэ я интернатым. Интернатым щыпсэухэм гуапэу фIэхъус ирахащ администрацэм и лэжьакIуэхэм. Никольскэ члисэм и клирик щоджэн Гурин  Александр абы щыпсэухэм я махуэшхуэмкIэ ехъуэхъуащ, лъагъуныгъэ, мамырыгъэ, узыншагъэ яIэну икIи псы лъапIэм щыщ ялъигъэIэсащ. Никольскэ члисэ зэхуэхьэсам къыбгъэдэкIыу щоджэным тхьэлъэIу пэшым папщIэ интернатым иритащ Тхьэм и Анэм и «Умиление» тхьэнапэр.

Просмотров: 450

Поделиться

VK:39834