Псыхуабэ щрагъэжьащ ОПК-мкIэ школ олимпиадэм и Iыхьэр

Псыхуабэ къалэм и курыт еджапIэхэм щрагъэжьащ «Чристэн щэнхабзэм и лъабжьэхэр» Урысейпсо олимпиадэм и «Русь Святая, храни веру Православную» школ Iыхьэр. Ар 2008 гъэм щыщIэдзауэ Чристэн Свято-Тихоновскэ университетым ирегъэкIуэкI. Олимпиадэр къызэрагъэпэщ Москварэ Урысей псомрэ я Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ, дин щIэныгъэмрэ катехизацэмкIэ Синод къудамэр, Урысей Федерацэм узэщIыныгъэмкIэ и министерствэр, ректорхэм я зэгухьэныгъэр, еджакIуэхэм я олимпиадэхэмкIэ Урысей зэгухьэныгъэр, президент грантхэм я фондыр и дэIэпыкъуэгъуу.
2018-2019 гъэхэм олимпиадэхэм я темэу къагъэлъэгъуащ: Темэ нэхъыщхьэр: «Умозрение в камне»: каменное церковное зодчество Древней Руси». Локальнэ темэ: «Славянский мир в эпоху свв. Кирилла и Мефодия». 
Олимпиадэм хэтхэщ Псыхуабэ къалэм и егъэджэныгъэ IуэхущIапIэхэм я 2-11 классхэм я еджакIуэхэр. Олимпиадэм и школ Iыхьэм зэгъэцIыхуныгъэ- узэщIыныгъэ мыхьэнэ иIэщ, аращи, гупыж зыщI дэтхэнэри олимпиадэм хэт хъунущ.
2018-2019 гъэ еджэгъуэм олимпиадэм и Школ Iыхьэр еджакIуэхэм папщIэ зэпаудынущ:
1) 4-5 классхэм я еджакIуэхэм папщIэ.
2) 6-7 классхэм я еджакIуэхэм папщIэ.
3) 8-9 классхэм я еджакIуэхэм папщIэ.
4) 10-11 классхэм я еджакIуэхэм папщIэ.
Школ Iыхьэм и еджакIуэхэр хэтыфынущ муниципальнэ Iыхьэ 2018 гъэм Псыхуабэ щекIуэкIынум.

Просмотров: 1358

Поделиться

VK:39834