Христос воскресе! Χριστος ανεστη! Чырысти райгас! Христос Къэтэджыжащ! Масих Тирилди!

Тыркуменистаным щагъэлъэпIащ Урыс Чристэн Члисэм и екIуэлIапIэхэм я Патриаршэ благочинием лэжьэн зэрыщIидзэрэ илъэсипщI зэрырикъур

2018 гъэм фокIадэм и 30-м Ашхабад щекIуэкIащ юбилей зэхыхьэхэр. Къалэм и Александро-Невскэ члисэм и тхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ Ташкентскрэ Узбекистанскрэ я митрополит Викентий, Азие Курыт митрополичье округым и Iэтащхьэм. Къулыкъур абы драгъэкIуэкIащ Патриаршэ благочиниер зезыгъакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск епархием и архиепископ Феофилакт, Душанбинскрэ Таджикистанскрэ я еписклоп Питирим, Бишкекскрэ Кыргызстанскрэ я епископ Данил.
Пастыр нэхъыщхьэхэм я гъусэу Тхьэ елъэIуащ благочинием и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэр, ашхабаддэс цIыху щэ бжыгъэхэр. Щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ къэралым и екIуэлIапIэхэм щалэжьахэр дамыгъэхэмрэ щIыхь тхылъхэмкIэ къалъытащ.
ТхьэлъэIу литургием, пастыр нэхъыщхьэхэм Ашхабад и Никольскэ члисэм щригъэкIуэкIам, Тыркуменистан мин бжыгъэхэр щызэхуэсащ. Литургие нэужьым округым и щоджэн нэхъыщхьэхэм Ашхабад 1948 гъэм къыщыхъуа щIы хъейм щыхэкIуэдахэм папщIэ Тхьэ елъэIуащ.
Патриарх Кирилл и арэзыныгъэр къызэхуэсахэм ялъигъэIэсащ митрополит  Викентий: «ПщIэ зыхэутщI пастыр нэхъыщхьэхэ, къуэшхэ, шыпхъухэ! МоскварэУрысей псомрэ я Патриарх Кирилл къыбгъэдэкI арэзыныгъэм си гуапэу фыхызогъэгъуазэ. Нобэрей зэхыхьэр егъэкIуэкIыным ар арэзы техъуащ, Тыркуменистаным чристэн фIэщхъуныгъэ зиIэхэм ядэIэпыкъун, зэгъусэ тхьэлъIэу  ирагъэкIуэкIыу мамыр цIыхухэм я гур гуфIэгъуэкIэ игъэнщIын папщIэ. Урыс Члисэм и унафэщIым и тхьэлъэIухэм зэпымыууэ хэтщ Тыркуменистаным фIэщхъуныгъэ зиIэ и цIыхухэр, зэгухьэныгъэм и гъащIэм щIоупщIэ, чристэн зэгухьэныгъэхэм мамыр гъащIэм зыщаужьыным, фIэщхъуныгъэ зиIэхэм я бынхэр щэнхабзэм щIэпIыкIыныр къехъулIэным, тхьэлъэIухэр хуиту ирагъэкIуэкIыным тогузэвыхь». «ПщIэ зыхуэтщI Викентий! Патриарх ЛъапIэм и деж абы и къуэхэм нобэрей зэхыхьэм папщIэ я фIыщIэ псалъэхэр нэфхьэсыну дыныволъэIу, Тыркуменистаным ис фIэщхъуныгъэ зиIэхэр Члисэм хуэпэжщ. Члисэм худиIэ зэкъуэтыныгъэр тфIэлъапIэщ, сабийхэм унагъуэ жьэгур зэрафIэлъапIэм хуэдэу. А зэкъуэтыныгъэр – дуней псом щыпсэу чристэнхэр зэпызыщIэщ», - жиIащ архиепископ Феофилакт.
ТхьэлъэIу нэужьым зэхыхьэм хэтхэм папщIэ концерт ятащ. Тыркумен, урыс авторхэм я усэхэмрэ уэрэдхэмрэ теухуат лъапIэныгъэ нэхъыщхьэхэм: фIэщхъуныгъэм, лъагъуныгъэм, гугъэм, тхьэлъэIум. Япэу ягъэзэщIащ «Отче наш» тхьэлъэIур, тыркуменыбзэкIэ члисэ хорым папщIэ ятхар.
ИужькIэ юбилейм папщIэ гуфIэгъуэ пшыхь къызэрагъэпэщащ. Абы  къызэхуэсащ дипломатикэ къулыкъу зылэжьхэр, Урысейм, Белоруссием,Америкэм и Штат Зэгуэтхэм я лIыкIуэу щыIэхэр къызэщIиубыдэу. Апхуэдэу зэхыхьэм хэтащ благочинием и щоджэнхэр, унагъуэм щыщхэр, нэгъуэщIхэр. Зэхыхьэм орденхэр, медалхэр, щIыхь тхылъхэр щатащ, Тыркуменистаным чристэн диныр зэрыщыдаIыгъым папщIэ. Патриарх Кирилл и арэзыныгъэкIэ щихъ Радонижский Сергий и орденым и ещанэ нагъыщэр УФ-м и лIыкIуэ Блохин Александр хуагъэфэщащ. 2018 гъэм фокIадэм и 30-м Ашхабад щекIуэкIащ юбилейм теухуа зэIущIэхэр. Александро-Невскэ члисэм тхьэлъэIур
щригъэкIуэкIащ Ташкентскрэ Узбекистанскрэ я митрополит Викентий, Азие Курытым и митрополичье округым и Iэтащхьэм. Абы къулыкъур драгъэкIуэкIащ Патриаршэ благочиниер зезыгъакIуэ, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт, Душанбинскрэ Таджикистанскрэ я епископ Питирим, Бишкекскрэ Кыргызстанскрэ я епископ Даниил.
Пастыр нэхъыщхьэхэм я гъусэу тхьэ елъэIуащ благочинием и екIуэлIапIэхэм я щоджэнхэр, ашхабаддэс щэ бжыгъэхэр. Щоджэнхэмрэ мамыр цIыхухэмрэ я лэжьыгъэхэр дамыгъэхэмрэ щIыхь тхылъхэмкIэ къалъытащ. ЗэIущIэм хэтхэм пщыхьэщхьэм зыхагъэгъуэзащ Ашхабад и гъащIэм, и щIыпIэ дахэхэм, къэрал музейм щыIащ.
Пастыр нэхъыщхьэхэм Ашхабад и Никольскэ члисэм щрагъэкIуэкIа  тхьэлъэIу литургием тыркуменистандэс мин бжыгъэхэр хэтащ. Литургие нэужьым 
округым и щоджэн нэхъыщхьэхэм тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ 1948 гъэм къэхъуа щIы хъейм хэкIуэдахэм папщIэ.

Просмотров: 1029

Поделиться

VK:39834