Псыхуабэ щекIуэкIащ атаманхэм я Советым и зэIущIэ зыубгъуа

2018 гъэм фокIадэм и 27-м Псыхуабэ щекIуэкIащ Тэрч къэзакъыдзэмрэ Кубан къэзакъыдзэм и Баталпашинскэ къэзакъ къудамэмрэ я атаманхэм я Совет. Зэхыхьэр иригъэкIуэкIащ Урысейм и Президентым КИФЩI-м и полномочнэ лIыкIуэу щыIэ Матовников Александр. Зэхыхьэм хэтащ округхэм, Кавказ Ищхъэрэ федеральнэ округым и районхэм я атаманхэр. Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт и арэзыныгъэкIэ советым и лэжьыгъэм хэтащ Псыхуабэ епархием къэзакъхэм ядэлэжьэнымкIэ и унафэщI щоджэн нэхъыжь Фещенкэ Стефан. ЗэIущIэм хыхьэу экономикэми тепсэлъыхьащ. Къызэхуэсахэм защыхуигъазэм, къэралым и Iэтащхьэм и полномочнэ лIыкIуэм къыхигъэщащ нобэ округым и щIыналъэхэм къэзакъхэр зэрыщыцIэрыIуэр, жылагъуэм жыджэру зэрызыкъыщагъэлъагъуэр, шынагъуэншагъэр къахузэрызэгъэпэщынур къызэрагъэлъэгъуар.

Просмотров: 1883

Поделиться

VK:39834