Щоджэныр ехъуэхъуащ сабийхэм я зэпеуэм хэтхэм

Минводы къалэм щекIуэкIащ Сабий творчествэмкIэ къалэм и унэм  къыщыхалъхьа «Мама, папа, я – Ставропольская семья» зэпеуэр. Ар теухуауэ щытащ Ставрополь крайм и махуэмрэ щихъхэу Муромскхэ Пётррэ Февронийрэ я фэеплъ махуэмрэ. Зэпеуэм хэтащ районым и еджакIуэхэр. УнэтIыныгъэ зэмылIэужьыгуъэхэм теухуа лэжьыгъэхэр утыку щагъэлъэгъуащ.
КъэпщытакIуэ гупым хагъэхьащ къалэм и Никольскэ члисэм и унафэщI щоджэн Чемодуров Кирилл. Ар зэпеуэм пашэ щыхъуахэм ехъуэхъуащ икIи щIыхь тхылъхэр яритащ. Щоджэныр зэхьэзэхуэм хэта дэтхэнэми унагъуэм и хъумакIуэ щихъхэм я тхьэнапэр тыгъэ хуищIащ.

Просмотров: 1390

Поделиться

VK:39834