Щоджэныр зыхэт зэIущIэм унагъуэм и Iуэху зэIумыбзхэм щытепсэлъыхьащ

2018 гъэм фокIадэм и 18-м ЕссэнтIыгу къалэм Шаляпиным и цIэр зезыхьэ и концерт залым Кавказым и Минводы щыпсэухэр щыIущIащ унагъуэм, анагъэр хъумэным, сабиигъуэм теухуа упщIэхэмкIэ Патриаршэ комиссэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Смирнов Димитрий. Зэхыхьэр «Радость слова» гъэлъэгъуэныгъэ-зэхуэсым и программэм щыщ Iыхьэ хъуащ, ЕссэнтIыгу щекIуэкIым.
Абы нэхъыщхьэу щытепсэлыъхьащ унагъуэм и Iуэху зэIумыбзхэмрэ унагъуэм и лъапIэныгъэхэмрэ. ЦIыхухъум, цIыхубзым я мыхьэнэр, дунейм къытемыхьа сабийр гъэкIуэдыжыным къишэ Iуэху мыщхьэпэхэр, унагъуэм и кризисхэр къызэнэкIыным теухуа Iэмалхэр апхуэдэт. А Iуэхугъуэхэм Члисэм хуиIэ Iуэху еплъыкIэхэм тепсэлъыхьащ Димитрий. 
ХьэщIэм зыхуагъэзащ Украинэм щыщыIэ щытыкIэм, пенсэ реформэм теухуа упщIэхэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIи. Щоджэным псоми жэуап иритащ.

Просмотров: 1811

Поделиться

VK:39834