Пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэм щоджэнхэр щыIащ жьы хъуахэм я унэм

Налшык къалэм щихъ Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ и члисэм и пащтыхь шэнтиуэ махуэшхуэр щагъэлъэпIащ щоджэнхэмрэ Налшык члисэ округым и члисэхэм екIуалIэхэмрэ. ТхьэлъэIур псыр гъэнэхун тхьэлъэIукIэ щрагъэжьащ члисэм, Налшык къалэм я хъумакIуэ, щихъ Симеон и акафистыр яIыгъыу. ТхьэлъэIур иригъэкIуэкIащ округым и щоджэн, архимандрит Лев (Ахидов). ТхьэлъэIу лиутргием хыхьэу щоджэн нэхъыжь Байзулаев Василий щихъ Столпник Симеон хуэгъэза узэщIыныгъэ жиIащ, дэтхэнэ зы духовнэ Iуэхури шыIэныгъэрэ лъагъуныгъэрэ пхэлъу зэрыбгъэзэщIэн хуейм теухуауэ. Литургие нэужьым щоджэнхэмрэ екIуэлIапIэм кIуэхэмрэ зэгъусэ тхьэлъэIу ирагъэкIуэкIащ. ТхьэлъэIум хэтхэм махуэшхуэмкIэ ехъуэхъури Налшык члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ щоджэн нэхъыжь Бобылёв Валентин ягу къигъэкIыжащ фIэщхъуныгъэ зиIэхэр нэхъри зэкъуэувэн зэрыхуейр.
ИужьыIуэкIэ а махуэм щихъ Столпник Симеон и цIэр зезыхьэ члисэм и щоджэнхэр щыIащ жьы хъуахэмрэ ныкъуэдыкъуэдыкъуэхэмрэ я Налшык интернатым. ТхьэлъэIур ирагъэкIуэкIащ икIи нэхъыжьхэм ехъуэхъуащ.

Просмотров: 1390

Поделиться

VK:39834