«ДыгъафIэ къалэм» и дерсхэм ирегъэблагъэ

Ныбжьэгъу лъапIэхэ! Псыхуабэ, Черкесск епархием и «ДыгъафIэ къалэ» центрым илъэси 5-м щыщIэдзауэ 30 зи ныбжьхэр и дерсхэм ирегъэблагъэ. Фи сабийхэм музыкэ терапиемкIэ, изотерапиемкIэ, художественнэ росписымкIэ, IэпащIэлъапщIагъэмкIэ, театр гъуазджэхэмкIэ, нэгъуэщIхэмкIэ дерс гъэщIэгъуэнхэр къапоплъэ. Фыкъеблагъэ!
УпщIэ зиIэхэр фыпсалъэ хъунущ: 89614928616 – Земцевэ Екатеринэ.

Просмотров: 1381

Поделиться

VK:39834