Благословенный Кавказ. КъыдэкIыгъуэ № 7 (85)

«Благословенный Кавказ» журналым и шыщхьэуIу къыдэкIыгъуэр дунейм къытехьащ. Абы фыкъыщеджэ:
- Псыхуабэ епархием щагъэлъэпIащ Урысейр умэхъын зэращIрэ илъэс 1030-рэ зэрырикъур;
- Минводы щагъэнэхуащ Николай ЕтIуанэм и барельефыр;
- «Зелёный Aфон» юбилей зэхыхьэм аргуэру чристэн щIалэгъуалэр зэкъуигъэуващ;
- Успенскэ нэщIым и махуэгъэпсымрэ Тхьэм и Анэм и Успения махуэшхуэмрэ ятеухуахэр;
- Япэ сабийм и къалэныр гугъуу пIэрэ;
- НэгъуэщI тхыгъэ гъэщIэгъуэнхэр.
Печат лIэужьыгъуэм епархием фыщыщIэупщIэ.

Просмотров: 5040

Поделиться

VK:39834