ЗауэлIхэр Тхьэ елъэIуащ хэкIуэда я лэжьэгъухэм папщIэ

Мы махуэхэм Къэбэрдей-Балъкъэрым и егъэджэныгъэ-гъэсэныгъэ зэхуэс бгы щIыпIэхэм инструкторхэм я щIэныгъэм хэгъэхъуэным теухуауэ щекIуэкIам къеха уэсукхъуэм и зэранкIэ, УФ-м и Лъэпкъ Гвардием и 60 батальон щхьэхуэм къулыкъу щызыщIэ щIалиплI гуузу хэкIуэдащ. Ахэр псори Урысейм альпинизмымкIэ спортым и мастерт, бгым дэкIыным зыхуэгъэхьызырынымкIэ гъэсакIуэхэт, дамыгъэ куэд зыхуагъэфэщауэ. Псыхуабэ къалэм Тхьэм папщIэ бэлыхь куэд зрагъэшэча, ТекIуэныгъэ къэзыхьа Георгий и цIэр зезыхьэ члисэм ныбжьэгъухэр щызэхуэсащ, IэщэкIэ зэщIэузэда къарухэмрэ хабзэхъумэ органхэмрэ ядэлэжьэнымкIэ къудамэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Сорокин
Константин и гъусэу хэкIуэдахэр тхьэлъэIукIэ ягу къагъэкIыжын папщIэ.

Просмотров: 1470

Поделиться

VK:39834