Минводы юбилей зэхыхьэхэр щекIуэкIащ

2018 гъэм шыщхьэуIум и 8-м, щихъ Феодосий и фэеплъ махуэм, Минводы къалэм и Покров члисэ зэхуэхьэсам, Псыхуабэ, Черкесск щIыналъэхэм я архиепископ Феофилакт щригъэкIуэкIащ Кавказский Феодосий дунейм зэрехыжрэ илъэс 70, абы и къарум щыщ Iыхьэхэр зэрагъэIэпхъуэрэ илъэс 20 зэрырикъум теухуа зэхыхьэхэр. ТхьэлъэIу лиутргием хыхьэу щоджэн нэхъыщхьэм къулыкъур драгъэкIуэкIащ Псыхуабэ епархием и щоджэнхэм. ТхьэлъэIу нэужьым Пастыр нэхъыщхьэм фIэщхъуныгъэ зиIэхэм узэщIыныгъэкIэ захуигъэзащ. Новосредненскэ къуажэ члисэм и унафэщI щоджэн нэхъыжь Кручев Михаил илъэс 80 зэрырикъум папщIэ «Псыхуабэ епархием зэрыхуэлэжьам папщIэ» медалым и ещанэ нагъыщэр иритащ.
ИужькIэ архиепископ Феофилакт Покров члисэм и япэ унафэщI щоджэн нэхъыжь Агеев Илья и псэр зэгъэн папщIэ тхьэлъэIу иригъэкIуэкIащ. Юбилей зэхыхьэхэм хыхьэу къызэIуахащ Чристэн диныр илъэси 130-рэ Минеорат Воды зэрыщрикъум ирихьэлIэу члисэ-тхыдэ музей. Музейм щызэхуахьэсащ тхылъыжьхэр, блэкIа лIэщIыгъуэм икухэм тхьэлъэIум къыщагъэсэбэпу щыта Iэмэпсымэхэр, нэгъуэщIхэри. Епархием и члисэ музейхэр зэрызэдэлэжьэнум хыхьэу Минераловодскэ члисэ округым и екIуэлIапIэхэм я благочиннэ, члисэ зэхуэхьэсам и унафэщI щоджэн нэхъыжь Панасенкэ Алексей нотэ сборникыр иритащ архимандрит Иоанн и Iэ щIэлъу (Мирошников), +1956), Покров къэзакъ члисэм и унафэщIым Успенскэ Второафонскэ Бештаурскэ цIыхухъу къулъшырыфым и Псыхуабэ музейм.
Фигу къэдгъэкIыжынщи, Иоанн XX лIэщIыгъуэм и пэщIэдзэхэм къулъшырыф къызэригъэпэщащ икIи ар зэхуащIыжыху 1927 гъэ пщIондэ абы и унафэщIу щытащ. КъыдэкIыгъуэм хуэфащэ увыпIэ щигъуэтынущ члисэ-тхыдэ музейм щIэлъ архимандрит Иоанн и сурэтхэм.

Просмотров: 2275

Поделиться

VK:39834